FOÇA HAKKINDA BİLGİ

 Foça Hakkında, Foça Hakkında Bilgi, Foça İlçesi Hakkında BilgiFoça Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Foça Hakkında Herşey, Foça Hakkında Kısa Bilgi, Foça Hakkında Şiirler, Foça Hakkında Kısa Bilgi, Foça Hakkında İngilizce Bilgi, Foça Hakkında Ansiklopedik Bilgi, Foça Tarihi Yerler, Foça Hakkında Yazılar, Foça Hakkında Genel Bilgiler, Foça Gezilecek Yerler, Foça Hakkında Bilinmeyen, Foça İlçesi Hakkında, Güzel Foça’ mız hakkında Genel Bilgiler bilgiler vereceğiz. İyi Günler Dileriz.

  FOÇA İLÇESİ HAKKINDA BİLGİLER

İzmir İli Foça ilçesi, İzmir'in kuzeyinde yer alan şirin bir sahil ilçesidir. İzmir iline bağlı 28 ilçe merkezinden biridir. İlçeyi doğuda Menemen kuzeyde Çandarlı, batıda Ege Denizi, güneyde İzmir Körfezi çevreler. İlçenin yüzölçümü 228 km2 dir.


FOÇA ADI NEREDEN GELİYOR?


İzmir’e 70 km’lik bir karayolu ile bağlanan Foça, İzmir’in kuzeyinde Çandarlı ve İzmir Körfezi arasında, üç tarafı denizle çevrili bir yarımada üzerinde kurulmuştur. Karşısında yer alan İncir, Orak ve Fener Adaları Foça’yı doğal bir liman durumuna getirmiştir. Foça antik dönemlerde , Phokaia olarak anılıyordu. Foça’nın adı, antik dönem ismi Phokaia’dan, Phokaia sözcüğü de “fok” (eski Yunanca: Phoke) dan gelir. Phokaia 12 İon kentinden biridir ve Aiolis Bölgesinde yer alır. 


Phokaia’nın kuruluşu üzerine çeşitli görüşler vardır; Antik yazar Pausanias’a göre İzmir’in batsındaki Teos ve Erthrai’den gelenlerce kurulmuştur. Antik yazarlardan Herodot, Strabon ve Şam’lı Nikolaos’a göre ise, Orta Yunanistan’da Peloponnes Yarımadası’nda yaşayan Phokisliler, Anadolu’ya gelmişler ve bölgeye egemen olan Kyme kentinin verdiği izin ile Phokaia’yı kurmuşlardır.

 

FOÇA TARİHİ


Kuruluşu üzerine çok çeşitli görüşler vardır. Antik yazarlara göre Orta Yunanistan’da yaşayan Phokis’liler, Atinalı komutanlar Phligones ve Damos yönetiminde bölgeye egemen olan Kyme (Aliağa yakınında) kentinin verdiği izinle bugünkü Foça’nın bulunduğu yerde Phokaia’yı kurdular. Eski kazılarla, Phokaia’nın ilk sakinlerinin Aioller olduğu, kentin İ.Ö.11.yüzyılda Aioller’ce kurulduğu ve İonlar’ın Phokaia’da İ.Ö. 9.yüzyılın sonlarından itibaren yaşadıkları sonucuna varılmıştı.


Antik yazarlardan Pausanias’a göre de Phokaia, Teos ve Erythrai’dan gelenlerce kurulmuştu. Oysa son yıllarda yapılan kazılara göre Phokaia’nın bilinen en eski tarihi İlk Tunç Çağı yani İ.Ö. III.bine kadar gittiği anlaşıldı. Foça’nın güney yamaçlarında ilk kez kurulan kentin yerli halkının İ.Ö. II.binin ikinci yarısında Myken’lilerle (Yunaistan’dan gelen Akhalar) yakın ilişkiler içerisinde oldukları anlaşıldı. İ.Ö. 11.yüzyılda Phokaia’ya gelen Aioller ve daha sonra gelen İonlar ile kaynaşan yerli halk, İ.Ö. 7.yüzyıldan başlayarak hızlı bir yükselme dönemi gösterdi. “Tarihin Babası” Herodotos’a göre Phokaia’lılar, denizcilikte büyük gelişme gösterirler. 50 kürekli ve 500 yolcu taşıma gücünde, hızlı tekneler kullanan Phokaia’lılar, uzun deniz yolculuğuna çıkan ilk Hellenlerdir. Adriyatik, Etruria, İberia ve Tartessos’u Hellen dünyasına tanıttılar.


İ.Ö.7. yüzyılda İran’da Susa’dan başlayan “Kral Yolu” Sardes’e kadar geliyor ve burada Phokaia ve Aliağa yakınındaki Kyme’den gelen bir yolla birleşiyordu. Ünlü gezgin Ramsay’a göre, ayrıca Sardes-Smyrna (İzmir) ve Sardes-Ephesos (Efes) yolları da vardı. Böylece Ephesos ve Smyrna Kral Yolu’na bağlanabiliyordu. Ephesos’dan başlayan diğer bir yol da Smyrna’dan geçerek, Phokaia’ya ulaşıyor olmalıydı. Ephesos, Smyrna, Phokaia ve Sardes arasında Hermos (Gediz) Vadisi yer alıyordu ve bu vadinin ticari egemenliği Smyrna’ya aitti. İ.Ö.7. yüzyılda altın çağını yaşayan Smyrna’nın zenginliğine bu yolun katkısı büyüktü. İ.Ö.600’lerde Smyrna’nın Lydia kralı Alyattes tarafından yıkılmasından sonra, Hermos (Gediz) Vadisi’nin ticari egemenliği Phokaia’nın eline geçmişti. Bu egemenlik Phokaia sikkelerinin zenginleşmesiyle de belirgindir.


Phokaia İ.Ö.6. yüzyılın ilk yarısında altın çağını yaşadı. Bu altın çağ, Perslerin İ.Ö. 546 yılında Sardes’i ele geçirmeleriyle sona erdi. Bir çok Batı Anadolu kenti gibi Phokaia’yı da Persler yıkıp tahrip etti. Herodotos’a göre, Pers komutanı Harpagos bu kentleri, kent duvarlarının önüne toprak tepecikler yığarak ele geçirmişti. Phokaia kuşatılırken ve Perslerin eline geçtikten sonra, Phokaia’lıların çoğu Akdeniz’deki kolonilerine göç etmişlerdi. Daha sonra bunlardan bazıları geriye döndü.


Phokaia Ionia’da ilk “elektron sikke” bastıran kentlerden biridir. Bu paralar deniz ticareti yoluyla Akdeniz ve Mısır’a kadar ulaşmıştı. Elektron sikkeleri bastıran kentler, İ.Ö. 6. yüzyılın sonuna doğru pahalı bir alaşım olması nedeniyle, bundan vazgeçip, altın ve gümüş sikke basımına geçmişlerdi. İ.Ö.4. yüzyılın sonuna kadar elektron sikke bastıran kentler, yalnızca Phokaia ve Mytilenedir. Phokaia sikkelerinin büyük bölümünün arka yüzünde griffon betimi bulunur. Griffon Doğu mitolojilerinden alınan karışık bir yaratıktır. Phokaia’nın adı foktan gelmesine karşın, kentin asıl sembolü griffondur. Arkaik Dönem Athena Tapınağının duvarları da yine griffon protomlarıyla süslüydü.


Phokaia İ.Ö.5. yüzyılda Delos Birliği’nin iki talent vergi veren bir üyesi olarak bilinir. İ.Ö. 412’de başkaldırarak birlikten ayrıldı.


Hellenistik dönemde Büyük İskender’in Küçük Asya seferiyle, pek çok Batı Anadolu kentinde olduğu gibi, Phokaia’da da Pers istilası sona erdi. Kent daha sonra Büyük İskender’in komutanlarından Seleukoslar, Attaloslar ve Pergamon Krallığı tarafından yönetildi. Pergamon Krallığı’nın İ.Ö. 133 yılında vasiyet yoluyla Roma İmparatorluğu’na bağlanmasıyla, Phokaia da aynı yazgıyı paylaştı. İ.Ö. 132 yılında Phokaia her ne kadar Romalılara baş kaldıran Pergamon’lu yönetici Aristonikos’la birlik olmuşsa da, İ.Ö. 600’lerde kurduğu koloni kent Massalia’nın yardımıyla yıkılmaktan kurtuldu. Pompeius, Phokaia’ya özgürlüğünü verdi.


Phokaia Erken Hıristiyanlık döneminde Bizans İmparatorluğu’nun “Thema Thrakesion” bölgesinde bir piskoposluk merkezi idi. Kent, 11. yüzyıla kadar önemli olmayan bir Bizans yerleşmesi olarak kaldı.


11. yüzyılın başında Phokaia’nın doğusundaki topraklar yavaş yavaş Selçuklu Devleti’ne geçmeye başladı. Phokaia 1082 yılında bir Venedik ticaret kolonisi oldu. Bu dönemde Batı Anadolu’da Çandarlı, İzmir, Kuşadası ve Marmaris’te Venedik koloni kaleleri kuruldu.


Bizans İmparatoru ile anlaşamayan Selçuklu donanma komutanı Çaka Bey, 1086’da Smyrna’yı, daha sonra Khios, Klazomenai, Çeşme ve Phokaia’yı ele geçirdi.


Haçlı Seferleri sırasında (1096-1291) Latinler, Bizans İmparatorluğu yönetiminde ve ticaret yaşamında etkin bir duruma geldiler. 1204 yılında yeni bir Latin Devleti kurarak, 1211’de kuzeybatı Anadolu’yu bu devlete bağladılar.13. yüzyılda Bizans İmparatorluğu Venediklilere karşı Cenevizlileri desteklemekteydi. Ortak egemenlik süren Bizans imparatorları Mikhael VIII ve Andronikos II (1272-1282), 1275 yılında Manuele Zaccaria adında bir Cenevizli’ye Foça kentini verdi. Foça’daki şap madeninin ticareti Manuele Zaccaria’ya büyük paralar kazandırdı; çünkü Foça’daki şap madenine yalnızca Karadeniz kıyılarında bulunan bir cins şap rekabet edebiliyordu. Bu maden ilaç, deri ve tekstil endüstrisinde kullanılıyordu. Yeni Foça, Cenevizlilerin şap ticareti nedeniyle kurdukları bir Ceneviz kalesidir. Foça’daki kent duvarı da bu dönemde bir onarım gördü.


1300’lü yıllarda hemen hemen bütün Anadolu Türklerin eline geçtiğinde, İznik, İzmit, Bursa, Sardes, Manisa, Karadeniz Ereğlisi, İzmir ve Foça gibi kentlerde Türkler için önem kazanmaya başlamıştı.


Osmanlı Sultanı I. Bayezit döneminde (1389-1402) Saruhan, Menteşe, Aydın beylikleri Osmanlı Devleti’ne katıldıysa da 1402 Ankara savaşında I. Bayezit’i yenen Timur, İzmir’i işgal ederek, Foça’yı ve Khios’u haraca bağladı. 15. yüzyılda güçlenen Osmanlı Devleti, Kaptan-ı Derya Yunus Paşa yönetimindeki Osmanlı Donanması ile 1455 yılında Yeni Foça’yı ve Foça’yı Osmanlı topraklarına kattı. Fatih Sultan Mehmet de Foça’yı Manisa eyaletine dahil etti.


Bu tarihten sonra şap üretimi durmadı; ancak iç pazara yönelik devam etti. Bunun nedeni, 1461’de Roma yakınlarında, Tolfa’da yeni bir şap madeninin bulunmasıdır.


17. yüzyılda Foça Osmanlı İmparatorluğu’nun doğu-batı bağlantısını sağlayan liman kentlerinden biriydi. İran ipeği Doğu ve Orta Anadolu üzerinden Foça’ya geliyor ve buradan gemilere yüklenerek İngiltere, İspanya, Fransa ve öteki Avrupa ülkelerine gönderiliyordu. Avrupa devletleri bu yol bağlantısı için Osmanlılara vergi veriyorlardı. 17. yüzyıl ortalarında Hint Okyanusu yolunun kullanılmasına başlanmasıyla Foça bu özelliğini yitirdi.


17. yüzyıl ortalarında Foça Anadolu kıyılarında, İzmir ve Edremit’le birlikte İstanbul’la en çok ilişkisi olan üç limandan biriydi. Gönderilen ürünler kaya şapı, değirmentaşı ve kuru meyvelerdi. Özellikle saray mutfağının kuru üzüm gereksinimi bu bölgeden karşılanıyordu.


17. yüzyılda Ege bölgesinde eşkiyalık çok yaygındı. Gezgin Fermanel’e (1630) göre, Foça’da Kuzey Afrika’lı korsanlar egemendi. İzmir bu dönemde henüz küçük bir yerleşim merkeziydi.


17. yüzyıl sonlarında Foça “Kaleiçi” denilen yarımadadan oluşuyordu. 19. yüzyıl başlarında yerleşim surların dışına taştı. 1835 yılında Foça’yı ziyaret eden bir İngiliz gezgine göre, her bin hanenin dört yüzünde Rum, altı yüzünde Türkler yaşıyordu. 19. yüzyılın ikinci yarısında Ege adalarından Batı Anadolu’daki yerleşim yerlerine yoğun bir iç göç yaşandı. Göç edenlerin çoğunluğunu Türkler oluşturuyordu.


1867’de Foça ve bucağı Yeni Foça birleştirilerek Manisa Eyaletine bağlandı. 15 Mayıs 1919’dan 11 Eylül 1922’ye kadar Yunanlıların işgali altındaydı. Bu tarihten itibaren yeniden Türk egemenliğine giren Foça, günümüzde İzmir ilinin bir ilçesidir.


Coğrafi Konumu


İlçemiz Foça; İlizimizin 30 ilçesinden biridir. Doğusunda Menemen ilçesi, Kuzeyinde Dikili Çandarlı Beldesi, Batısı Ege Denezi Güneyi ise İzmir Körfezi ile çevrilidir. İlçemizim yüz ölçümü 228 km/2 dir. İlçemiz 6360 sayılı yasa sonrasında dört köy muhtarlığıda kaldırılarak İlçe 16 mahalle muhtarlığına dönüşmüştür. Köy statüsünde idari birimimiz bulunmamaktadır.


Sosyal Durum


İlçe, tarihi gelişimi itibariyle değişik dönemlerin mimari özelliklerini taşıması nedeniyle arkeolojik, kentsel ve doğal sit koruması altındadır.


İlçede kentsel yapı etkindir. Son yıllarda İlçede turizm, önemli bir ekonomik sektör haline gelmiştir. 
İlçemizin köylerinde tarıma dayalı yaşam sürmektedir.


Ekonomik Durum


İlçemize bağlı Bağarası ve Gerenköy beldeleri ile Ilıpınar, Kozbeyli, Yeniköy ve Yenibağarası Köylerimizde tarım ve hayvancılık, İlçe merkezi ile yenifoça Beldesi ise balıkçılık ve turizme dayalı ekonomiye sahiptir.


Sanayi


Foça İlçesinde sanayi gelişmemiştir. Mevcut sanayi de, tarıma dayalı küçük işletmeler şeklinde faaliyet göstermektedir:Çırçır Fabrikası : 2 adet

Zeytinyağı Fabrikası : 7 adet
Buz Fabrikası : 2 adet
Mandıra : 4 adet
Tavuk Çiftliği : 16 adet
Mantar Çiftliği : 1 adet


Kooperatifler

Su Ürünleri Kooperatifi : 2 adet
Kalkınma Kooperatifi : 2 adet (Bağarası ve Yenibağarası-Gerenköy)
Sulama Kooperatifi : 1 adet (Ilıpınar)
Süt Birliği : 1 adet (Bağarası)
Zeytin Üreticileri Birliği : 1 adet (Bağarası)

  

İlçede Makarnalık buğday, zeytin, pamuk, erik, şaraplık üzüm organik olarak üretilmektedir.


Geçmişte geniş alanlarda kurulu olan bağlarda Foça Karası çeşidi yetiştirilerek Foça Karası şarabı üretilmiştir. Ancak tarım alanları açılarak bağ alanları azaltılmıştır. Şu an halen yaklaşık 100 Dekarlık alanda Foça Karası çeşidi yetiştirilerek sınırlı sayıda üretici tarafından “Foça Karası şarabı” yaşatılmaya çalışılmaktadır.

  

Sağlık Hizmetleri

 İlçede Sağlık Kuruluşu olarak;


Foça Devlet Hastanesi
: 1 (50 yatak kapasiteli)
112 Acil Yardım İstasyonu : 1
Aile Sağlığı Merkezi : 4
Sağlık Evi : 2

FOÇA GEZİLECEK YERLER

 

SİREN KAYALIKLARI

Fok balıklarını andıran adacıklardan oluşan bu kayalıkların en büyüğü Orak Adası kayalıklarıdır.Homeros destanında yer alır ve yolunu şaşıran gemilerin çarptıkları kayalıklar olarak söz edilir. Fok balıklarını andıran adacıklardan oluşan bu kayalıkların en büyüğü Orak Adası kayalıklarıdır.

ŞEYTAN HAMAMI

Çan tepesinin eteğinde yer alan ve kaya mezar tipinde olan yapı, Şeytan Hamamı olarak bilinmektedir. İlçe merkezine 2 km. uzaklıktadır.

TAŞ EV

Foça'ya 10 km. kala yol kenarında yükselen bu kaya anıt mezarı, yarı yontulmuş şekildedir. Pers etkisinde inşa edilen yapı Lykia- Lydia geleneğinde inşa edilmiş olup, M.Ö.4. yüzyıla tarihlenmektedir.

BEŞ KAPILAR KALESİ

Bu antik Kale Michel Paleoloc tarafından 1275 yılında Cenevizli Manuel Zacharna'ya verilmiş ve zaman içerisinde Cenevizliler tarafından surları onarılmıştır. Phokaia'nın 1455 yılında Osmanlı topraklarına katılmasından sonra surlar onarılarak bugün dokuz tanesini ayırt edebileceğimiz kulelerle donatılmıştır. Beş Kapılar' da bugün Açıkhava Tiyatrosu olarak kullanılan bölüm ise 'kayıkhane' idi. Giriş kapısının üzerinde yer alan yazıta göre, bu onarımı Kanuni Sultan Süleyman'ın 1533-1541 yılları arasında Saruhan Sancak Beyliği yapan oğlu Sultan Mustafa Han'ın oduncusu Silahtar İskender Ağa 1538-1539 yıllarında yaptırmıştır.

DIŞ KALE

Foça'nın güney batısındaki 'Kale Burnu'nda 'Dış Kale ya da Ceneviz Kalesi' diye anılan kale, kaynaklara göre 1678 yılında bölgeyi korumak için stratejik bir noktada, Osmanlılar tarafından, bir boğazkesen olarak yapılmıştır. Bir burun üzerinde yer alan Kale, doğuda savunma amacıyla anakaradan büyük bir hendekle ayrılmıştır. Sualtı arkeolojik araştırmaları sırasında kalenin açıklarında denizin dibinde taş gülleler bulunmuştur. Bu gülleler, kaleden düşman gemilerine mancınıkla atılmış olduğu düşünülmektedir.

FATİH CAMİİ

Kale içinde Eski Adliye Sokağı üzerindedir. Camii, özgün durumunu yitirerek günümüze ulaşmış bir yapıdır. 1455 yılında Foça'nın fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştı. İlk inşasında klasik Osmanlı mimari tarzını taşıyordu.

KAYALAR CAMİİ

Kale içindedir. İnşaat tarihi ve kimin tarafından yapıldığı bilinmeyen cami, geç dönem Osmanlı mimari tarzının tüm özelliklerini göstermektedir. Yapının batısında sonradan eklenmiş bir şadırvan yer alır.

HAFIZ SÜLEYMAN AĞA MESCİDİ

Halk arasında Süleyman Ağa Mescidi olarak tanınan yapı, 1548 yılında Foça Kalesi Dizdarı Hamzaoğlu Mustafa tarafından yaptırılmıştır. Ancak yapının daha sonraki dönemlerde çeşitli onarımlar geçirdiği bugünkü görünüşünden anlaşılmaktadır.

FOÇA ADALARI

Foça'nın önlerinde yer alan altı ıssız adadan oluşan bir ada grubudur. Bunlar: Orak Adası, İncir Adası, Kartdere Adası, Fener Adası, Hayırsız Ada ve Metalik Adadır. Orak Adası'nın güney kıyısında uzun bir çalılık kumsal, yine orak ile Hayırsız ve Kartdere' de 80 metre yüksekliğine ulaşan dik yarlar bulunur.Özellikle İncir Adası, turistler ve bölge halkı tarafından piknik alanı ve plaj olarak kullanılmaktadır. Adalar ve çevresindeki koylar, Türkiye'deki son Akdeniz foku kolonilerinden birini   barındırır.

FOÇA EVLERİ

Geleneksel Foça evlerini Kule evler, Bitişik Düzen Evler, Tek Ev Tipi olmak üzere başlıca üç grupta incelenebilir. Kule evler; Foça'nın dışında, terkedilmiş ya da halen yerleşme yeri olan köylerde, dağınık olarak tek ya da toplu durumda bulunurlar.Yüksekliklerinin cephe genişliğinden daha fazla olması nedeniyle 'kule ev' diye adlandırılırlar.Bitişik Düzen Evler; bu evler bir sokak içerisinde karşılıklı ve bitişik düzende, yan yana yapılmışlardır. Bitişik düzen evlerde ön bahçe yoktur, yapılar doğrudan sokağa açılır.Tek Ev Tipi; ayrık düzende, sıvasız yığma taş yapılardır.KONAKLAMA
YENİ FOÇADA BULUNAN TURİZM İŞLETMELERİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN BELGELİ İŞLETMELER
Club Rose Bay Otel***824 18 82
Naz Hotel**814 78 28

BELEDİYEDEN BELGELİ İŞLETMELER
Griffon Boutique Otel814 77 76
Polen Tatil Köyü825 10 25
Erşan Hotel814 50 52
Alize Tatil Köyü824 15 48
Fotaş Tatil Köyü825 10 30
Palmiye Motel814 74 31
Artun Otel814 64 63
Tellikavak Apart Otel814 79 24
Selena Butik Otel814 91 91
Mercan Motel814 67 27
Şanel Apart814 58 72
Arzum Pansiyon814 77 60
Özgür Pansiyon814 85 64
Ataol Pansiyon814 88 22
Erdem Pansiyon814 76 60
Suna’s Apart814 67 73
Villa Ağar’s Apart814 65 06
Yavuz Pansiyon814 69 93
Yeni Foça Öğretmen Evi814 57 71
Murat Pansiyon814 55 39
Manzara Pansiyon0535 434 87 88
Villa Phokaia Pansiyon814 80 40
Çolakoğlu Pansiyon814 93 14
Tılsım Pansiyon0533 965 44 73
Blue Moon Motel814 70 80
Yörükoğlu Pansiyon0541 628 21 11
İclalim Otel0532 445 79 55
Kozbeyli Butik Pansiyon0532 283 36 49
Monachus Pansiyon0532 234 26 86

ESKİ FOÇADA BULUNAN TURİZM İŞLETMELERİ
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN BELGELİ İŞLETMELER
Neilson Club Phokaia****812 80 80
Büyük Hanedan Oteli***812 36 50
Hanedan Otel**812 15 15

BELEDİYEDEN BELGELİ İŞLETMELER
Leon Hotel812 29 61
Club Mackerel Tatil Köyü812 35 02
Kalyon Hotel812 81 36
Hotel Grand Amphora812 39 30
Foçantique Boutique Otel812 43 13
Villa Dedem Otel812 12 15
Mimoza Otel812 37 21
Bülbül Yuvası Boutiqua Otel812 51 52
Liberty Prestige Apart Otel812 11 93
Göker Apart Otel812 58 98
Foça Kumsal Hotel812 11 82
Oscar Boutique Otel812 11 08
Kaynak Otel812 12 27
Teras Motel812 65 00
Hotel Melaike812 24 14
Sempatik Hotel Güneş812 19 15
Aydın Pansiyon812 29 41
Ensar Pansiyon812 17 77
Fokai Pansiyon812 17 65
Huzur Pansiyon812 12 03
İyon Pansiyon812 14 15
Siren Pansiyon812 26 60
Angora Pansiyon812 20 09
Küçükdeniz Pansiyon812 63 00
Zeki Pansiyon812 21 26
Foça Su Sporları Merkezi812 38 79
Vertigo Pansiyon812 35 81
Lola 38 Boutique Hotel812 38 09
Athena Hotel812 21 22
Oğuz Pansiyon812 17 06
Remzi’nin Yeri Pansiyon812 23 40
Lavinya Butik Otel812 54 83
Erguvan Otel812 23 29
Amphora Pansiyon812 28 06
Ev Pansiyon812 24 24
Karaçam Otel812 14 16
Denizkent Otel & Kafeterya812 41 05


Foçada Yemek Keyfi


Foça, adeta doğal bir terapi merkezi. Nefis hava, mükemmel bir deniz ve Ege'nin sağlıklı yemekleri. Geleneksel Foça mutfağı Batı Anadolu ve Ege adalarının sağlıklı yemeklerinden izler taşıyor. Binbir çeşit ot Foça mutfağında ağırlığı oluşturuyor. Enginar, rezene, arapsaçı, turpotu, ısırganotu ve ebegümeciyle yapılan nefis zeytinyağlı yemekler, mezeler ve salatalar Foça ve çevresinde yetişen yabani otlardan birkaçı. Ayrıca Foça mutfağında balığın, deniz ürünlerinin ve bunlarla yapılan çeşitli yemeklerin de çok önemli yeri var. Yoğurtlu balık, balık çorbası, kalamar dolması, balık dolması ve balık paçası mutlaka tatmanız gereken lezzetlerden.Son yıllarda ulusal ve bölgesel basında birçok gurme’nin köşesine de konuk olan ve Foça’nın Yeni Bağarası köyü ile Yenifoça arasında kalan tali yol üzerinde gözlemecilik yapan, yörede halk arasında Emine Bacı olarak tanınan Emine Akıncı bölgenin en meşhur gözlemecisidir.

FOÇA' YA NASIL GELİNİR / GİDİLİR


İzmir - Çanakkale karayolunun 39.ncu km. sinden sonra 26 km.lik yol izlenerek Foça'ya ulaşılır. İzmir - Foça arasında Yarım saatte bir karşılıklı olarak otobüs seferleri düzenlenmektedir.


Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından sunulan il içi Metro faaliyetlerine ek olarak Aliağa Cumaovası istikametinde hareket eden İZBAN tren hizmeti ile Halkapınar-Hilal istasyonu aktarmalı, Hatundere ve Beçerova istasyonlarından ilçemize ve Yeni Foça’ya (ESHOT) Belediye otobüsü ile ulaşım mümkündür.

Foça Yeni Terminali
Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 5.5 milyon liralık yatırımla inşaatına başladığı Foça Terminal binasının yüzde 95'ini tamamladı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin turistik ilçesi Foça’ya yeni terminal kazandırmak için geriye sayıma başladı. İlçe merkezinin trafik yükünü azaltacak, ESHOT otobüsleri ile özel minibüslerin daha geniş ve düzenli bir alanda yolcu indirip bindirmesini sağlayacak ilçe terminalinin yüzde 95’i tamamlandı. 

Foça’nın İzmir yönünden girişinde bulunan Yel Değirmenleri’nin hemen altında inşa edilen terminal, deniz manzarasıyla da ziyaretçilerine ‘Hoş geldiniz’ diyecek. Fevzipaşa Mahallesi’nde 13 bin 500 metrekarelik alanda yer alan ilçe terminal, yaklaşık 5.5 milyon liralık yatırımla hizmete girecek. Terminalde yer alacak 40 adet dükkan da alana hareketlilik getirecek. 


Foça ilçesine ulaşım olarak ayrıca, İzmir Otogarından Foça ve Yeni Foça'ya, Foça'dan (Foça Birlik Turizm ve S.S. Foça Koop.), Yeni Foça'dan (Yeni Foça Birlik Turizm) araçları ile karşılıklı olarak ulaşım sağlanmaktadır. 

Foça’dan plajlara (Hanedan koyuna kadar) yaz aylarında 10 dakikada bir, kış aylarında her saat başı minibüsler çalışmaktadır.


İstasyonlar


Aliağa, Biçerova, Hatundere, Menemen, Egekent 2, Ulukentü, Egekent 1, Atasanayi, Çiğli, Mavişehir, Şemikler, Demirköprü, Nergiz, Karşıyaka, Alaybey, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar, Alsancak, Hilal, Kemer, Şirinyer, Koşu, İnkılap, Semt Garajı, Esbaş, Gaziemir, Sarnıç, A.Menderes Havalimanı, Cumaovası

Foça’nın yakın çevredeki turistik merkezlere olan uzaklığı ise şöyledir;

Foça-Havaalanı 85 km.
Foça-Bergama 90 km
Foça-Selçuk 140 km
Foça-Çeşme 152 km
Foça-Ayvalık 133 km
Foça-Pamukkale 303 km
Foça-Çanakkale 317 km

 

FOÇA HARİTASI


Etiketler: Foça , Foça Hakkında Bilgi, Foça Forum, Foça Hastanesi,  İzmir İli Foça İlçesi, Foça İlçesi Hakkında Bilgi, Foça Rehberi, Foça  İlçesi Sınırları, Foça Nereye Bağlı, Foça  İlçesi Haritası, Foça Belediyesi Burs , Foça, İzmir Foça Nerede, Foça Belediyesi Telefon, Foça Hakkında, Foça Hakkkında Bilgi, İzmir Foça Haberleri, İzmir Foça Kiralık Daire, Foça Hakkında Kısa Bilgi, İzmir Foça Nöbetçi Eczane, Foça Hangi İlin İlçesidir, Foça İzmir İlindedir, Foça Nereye Bağlı, İzmir Foça Satılık Daire, Foça City Guide, Foça Hakkında Uzun Bilgi, Foça Belediyesi Nerede, İzmir Foça Adliyesi, Foça Mahalleleri, Foça Köyleri, Foça Sokakları, Foça gezilecek yerler, İzmir Foça köyleri, Foça belediyesi hangi partiden, İzmir Foça kaç km, İzmir Foça satılık evler, İzmir Foça kaymakamlığı, Foça Nerede Haritası ve Foça Mahalleleri, Foça Nüfusu,  İzmir Foça Ekşi, Foça Harita, İzmir Foça Belediyesi, Foça Türkiye Yaklaşan Etkinlikler, İzmir Foça Gezilecek Yerler, Foça Tren İstasyonu, Foça Kaymakamlığı, Foça Eğitim Kurumları, Foça Kamu Kurum ve Kuruluşları,Foça belediyesi iftar çadırı, Foça Belediyesi İş İlanları ,Foça Eleman Arayanlar, Foça ilçesi nereye bağlı " Foça hakkında detaylı bilgiler  sayfamıza hoşgeldiniz.

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Üyelik Girişi
DUYURU
booked.net